Statut szkoły

STATUT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W LEŻAJSKU

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Szkoła nosi nazwę: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku zwaną dalej PSM I st. i jest szkołą publiczną.
 1. Siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia znajduje się w Leżajsku przy ulicy Mickiewicza Nr 31.
 1. Szkoła jest jednostką budżetową.

§2

Organem prowadzącym szkołę i sprawującym nadzór pedagogiczny jest minister właściwy ds. kultury.

§3

Czas trwania nauki w PSM I stopnia jest zgodny z ramowym planem nauczania określonym przez Ministra właściwego ds. kultury i wynosi:

 1. 6 lat – w cyklu sześcioletnim,
 1. 4 lata – w cyklu czteroletnim.

§4

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach: klawiszowych, strunowych i dętych.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§5

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie przez ministra właściwego ds. kultury, a w szczególności:

–         rozbudza i rozwija podstawowe zdolności artystyczne,

–         przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,

–         oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,

–         przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia muzycznego,

–         stara się zapewnić bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

§6

 1. Szkoła realizuje cele, o których mowa w § 5 poprzez:

– prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania,

– organizowanie imprez takich jak: koncerty, popisy, przesłuchania, konkursy, reprezentujących osiągnięcia artystyczne uczniów,

– uczestniczenie w przesłuchaniach, konkursach, przeglądach, festiwalach regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych,

– nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami artystycznymi i placówkami kultury,

– współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu i promowaniu kultury muzycznej,

– podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez wewnątrzszkolne dokształcanie lub ułatwianie uczestnictwa w kursach i szkoleniach poza szkołą.

 1. Szkoła w realizowaniu zadań uwzględnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

§7

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły,
 1. Rada Pedagogiczna,
 1. Rada Rodziców,
 1. Samorząd Uczniowski.

§8

Dyrektor szkoły w szczególności:

 1. Kieruje szkołą, jej bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny, artystyczny i administracyjny,
 1. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 1. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
 1. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 1. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 1. Nagradza wyróżniających się w pracy nauczycieli i pracowników szkoły, a także podejmuje decyzje o konsekwencjach służbowych wobec winnych zaniedbań i uchybień w pracy,
 1. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
 1. Skreśla ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
 1. Prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej,
 1. Odpowiada za politykę informacyjną szkoły.
 1. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole.
 1. Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

§9

Dyrektor zawiera umowy cywilno – prawne, związane z realizacją planów finansowych i innych zadań gospodarczych.

§10

Rada Pedagogiczna

 1. Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 1. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 1. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor szkoły.
 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promocji uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady.
 1. W zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej, za zgodą Rady lub na jej wniosek.
 1. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie, co najmniej 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego i artystycznego oraz informacje o działalności szkoły.

§11

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 1. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 1. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 1. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 1. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
 1. Uchwalanie Statutu szkoły,
 1. Określenie wyboru przedstawiciela(li) do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły

§12

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

– organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

– projekt planu finansowego szkoły,

– wnioski Dyrektora szkoły o przyznaniu nauczycielom przez właściwy organ, odznaczeń, nagród i wyróżnień,

– propozycje Dyrektora szkoły o przydzieleniu nauczycielom stałych prac

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

– przedstawionych przez Dyrektora szkoły kandydatów na stanowiska kierownicze w szkole.

§13

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, będących w sprzeczności z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący szkołę. Decyzja organu prowadzącego w sprawie zawieszonej uchwały jest ostateczna.

§14

Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkolę o odwołanie Dyrektora szkoły lub do Dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z pełnionej funkcji kierowniczej w szkole.

§15

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.

§16

Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw omawianych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli, bądź innych pracowników szkoły.

§17

Rada Rodziców

 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 1. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony regulamin. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i założeniami Ustawy o Systemie Oświaty.
 1. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.
 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 1. Rada określa tryb wyboru przedstawiciela do komisji konkursowej na Dyrektora szkoły

§18

Rada Rodziców, w celu wsparcia działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł, a zasady ich wydatkowania określa  jej regulamin, o którym mowa w § 17.

§19

Rada rodziców ma obowiązek dokumentowania swojej działalności.

§20

Rodzice i nauczyciele szkoły współpracują w sprawach kształcenia i wychowania uczniów przy uwzględnieniu prawa rodziców do:

– znajomości wymagań edukacyjnych dotyczących ich dziecka,

– znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także sposobu przeprowadzania egzaminów promocyjnych,

– rzetelnej informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia muzycznego swoich dzieci,

– rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

– znajomości wyników badania pracy szkoły.

§21

 1. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami uczniów dla wymiany informacji oraz dyskusji na tematy kształcenia i wychowania w szczególności:

1)      Spotkania na początku roku szkolnego celem omówienia wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej.

2)      Wywiadówki semestralne i śródsemestralne,

3)      Szkolne popisy i koncerty uczniów, na które rodzice mają wstęp wolny.

 1. Poza spotkaniami wymienionymi w pkt 1 rodzice mogą kontaktować się z nauczycielem instrumentu i przedmiotów ogólno muzycznych w każdym czasie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.
 1. Ogólne zebranie rodziców odbywa się 1 raz w roku.

§22

Szkoła pisemnie informuje rodziców ucznia na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych niepromujących ocenach rocznych.

§23

Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski stanowiący reprezentację wszystkich uczniów szkoły.
 1. Zasady działania i wybierania Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
 1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§24

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów:

– do zapoznania się z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi,

– do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

– do organizowania życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

– do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

– do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

– do składania propozycji wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

– do wnoszenia wniosków do Rady Pedagogicznej o zmiany w Statucie szkoły.

§25

Współdziałanie organów szkoły zapewnia się poprzez:

 1. Bieżący przepływ informacji o podejmowanych decyzjach i planowanych działaniach, podawanych na tablicach ogłoszeń, zebraniach lub książce zarządzeń.
 1. Za prawidłowy przebieg informacji odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły.
 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami, które odbywa się w sposób następujący:

1)      jeżeli w konflikcie stroną nie jest Dyrektor, to spór rozstrzyga Dyrektor,

2)      jeżeli stroną sporu jest Dyrektor, problem bada i rozstrzyga organ nadzoru pedagogicznego lub organ prowadzący.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§26

 1. Organizację szkoły w danym roku szkolnym określa Dyrektor w arkuszu organizacyjnym, na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy szkoły, a zatwierdza organ prowadzący.
 1. Organizacja szkoły zawiera liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§27

 1. W szkole może być utworzone stanowisko kierowników sekcji.
 1. Szczegółowe obowiązki kierownika określa odrębny zakres czynności.

§28

Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z organizacji szkoły określa Dyrektor po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§29

 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku następnego.
 1. Podstawową formą pracy w szkole są lekcje indywidualne i grupowe.
 1. Godzina lekcyjna z instrumentu głównego w klasach I – III cyklu 6-letniego trwa 30 min. W klasach IV – VI cyklu 6-letniego i 1-4 cyklu 4-letniego trwa 45 minut.
 1. Godzina lekcyjna z przedmiotów teoretycznych we wszystkich klasach w obu cyklach trwa 45 minut.

§30

 1. Nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych sprawują opiekę nauczyciele prowadzący te zajęcia.
 1. Wyznaczeni nauczyciele szkoły sprawują opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem i odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

§31

 1. W szkole działa biblioteka szkolna, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, a także pracownicy szkoły.
 1. Korzystanie z biblioteki odbywa się według obowiązującego regulaminu jej działania.

§32

Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać poza zajęciami szkolnymiz pomieszczeń szkolnych, sal z fortepianami i pianinami oraz sprzętu audiowizualnego na terenie szkoły na zasadach określonych zarządzeniem Dyrektora szkoły. Mogą wypożyczać także instrumenty muzyczne, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

§33

 1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację:

1)      Księgę uczniów,

2)      Dzienniki lekcyjne,

3)      Arkusze ocen uczniów,

4)      Protokoły egzaminów,

5)      Protokoły postępowania kwalifikacyjnego,

6)      Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 1. Sposób prowadzenia w/w dokumentów ustalany jest rozporządzeniem ministra właściwego ds. kultury.
 1. Na podstawie dokumentacji szkoła wydaje uczniom świadectwa, których wzory określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ V

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

§34

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania zwany dalej WSO reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku oraz przeprowadzania egzaminów i przesłuchań.
 1. WSO stanowi załącznik do nr 2 do Statutu szkoły
 1. W PSM I stopnia w Leżajsku nie ustala się oceny z zachowania.

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§35

 1. W szkole są zatrudnieni nauczyciele, pracownicy ekonomiczno-administracyjni i obsługi.
 1. Zasady zatrudniania pracowników, o których mówi ust 1, określają odrębne przepisy.

§36

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli, określa przydział czynności wynikający z arkusza organizacyjnego szkoły.
 1. Zadaniem każdego nauczyciela jest w szczególności:

1) Prawidłowa realizacja programu nauczania zgodna z zasadami dydaktyki,

2) Rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do prowadzenia zajęć,

3) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów ich zdolności i zainteresowań,

4) Bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów,

5) Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb,

6) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

7) Dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

§37

Nauczyciel ma prawo miedzy innymi do:

 1. Swobodnego wyrażania swoich poglądów i opinii na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, wobec organów szkoły oraz zgłaszania wniosków pod obrady RadyPedagogicznej nie objętych tokiem posiedzenia,
 1. Rzetelnej i jawnej oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 1. Pomocy w pracy dydaktycznej i wychowawczej ze strony Dyrektora szkoły i innych nauczycieli,
 1. Uczestnictwa w pracach komisji i zespołów Rady Pedagogicznej,
 1. Urlopu i wypoczynku zgodnie zobowiązującymi przepisami.

§38

 1. Nauczyciele grupy przedmiotów (instrumentów) pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy i sekcje.
 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący (kierownik sekcji) powołany przez Dyrektora szkoły.
 1. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:

1) Ustalanie i ewaluację realizowanych w szkole programów nauczania,

2) Opracowywanie szczegółowych propozycji i zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

3) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego,

4) Opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania.

 1. Postanowienia podjęte i zaprotokołowane na zebraniach zespołów są wiążące dla ich członków.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§39

 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy I jest ukończenie przez niego 5 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.
 1. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły określa Regulamin stanowiący załącznik nr 3 do Statutu szkoły.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§40

 1. Uczniowie szkoły mają prawo do:

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2) Opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, ochrony poszanowania ich godności,

3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

4) Swobody wyrażania myśli i przekonań,

5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) Sprawiedliwej,  obiektywnej i jawnej   oceny  oraz   ustalonych  sposobów monitorowania postępów w nauce,

7) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów, biblioteki,

8) Nauki na drugim instrumencie nadobowiązkowo, pod warunkiem osiągania bardzo dobrych wyników z przedmiotów obowiązkowych oraz przy uwzględnieniu aktualnych możliwości szkoły.

§41

 1. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły i wartości przyjętych w Programie Wychowawczym, a w szczególności:

1) Przyczyniać się do dobra społeczności szkolnej, dbać o honor i godność szkoły, współtworzyć jej autorytet,

2) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

3) Dbać o higienę osobistą oraz estetykę swojego wyglądu i ubioru,

4) Dbać o mienie szkolne, zwłaszcza instrumenty, nuty, meble,

5) Podporządkować się poleceniom i zarządzeniom Dyrektora, nauczycieli szkoły oraz pozostałych pracowników szkoły.

§42

 1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków uczniowskich, stosuje się nagrody:

1) Świadectwo ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem pod warunkiem uzyskania przez ucznia średniej ocen o której mowa w §48.

2) Nagrodę za osiągnięcia w nauce, zajęcie czołowej lokaty w przeglądach, konkursach oraz za inne formy działalności i aktywności,

3) Pochwałę Dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców,

 1. Dyrektor szkoły może wnioskować do organu prowadzącego szkołę o pomoc stypendialną dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce i pozostających w trudnej sytuacji materialnej.
 1. Za uchybienia i nie przestrzeganie obowiązków uczniowskich stosuje się kary:

1) Upomnienie przez nauczyciela,

2) Upomnienie przez nauczyciela wobec klasy,

3) Nagana Dyrektora szkoły,

4) Skreślenie z listy uczniów.

 1. Od kary wymienionej w ust 3 pkt 2 uczeń może odwołać się do Dyrektora szkoły, od kary wymienionej w pkt 3 do Rady Pedagogicznej – w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

§43

Skreślenie z listy uczniów

 1. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej lub nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy uczniów szkoły, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
 1. W ciągu całego cyklu kształcenia w PSM I stopnia w Leżajsku uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

§44

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach, gdy:

1) Uczeń nie uzyskał promocji lub nie ukończył szkoły, chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy; powyższa sytuacja może mieć miejsce jeden raz w cyklu kształcenia.

2) Uczeń jest nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów nauczania z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnych, chyba, że Rada wyrazi zgodę na powtarzanie klasy lub egzamin klasyfikacyjny.

3) Uczeń w sposób rażący naruszy normy współżycia społecznego w szkole lub poza nią, np. naganne zachowanie, konflikt z prawem itp.

4) Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie uczestniczy przez 1 miesiąc w zajęciach lekcyjnych.

 1. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor Szkoły.

§45

Odwołanie od decyzji

 1. Od decyzji administracyjnej Dyrektora szkoły, można złożyć pisemne odwołanie do organu prowadzącego szkołę.
 1. Organ nadzoru pedagogicznego rozpatruje i przygotowuje projekt decyzji administracyjnej:

1)      utrzymuje decyzję w mocy,

2)      uchyla decyzję i kieruje ją do ponownego rozpatrzenia.

ROZDZIAŁ IX

ZASADY POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE

 

 • §46
 1. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada szkoła od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły.
 1. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły (zgodnie z ustalonym planem zajęć).
 1. W salach ćwiczeniowych poza lekcjami może przebywać tylko jeden uczeń zapisany w zeszycie wypożyczeń kluczy. W przypadku konieczności gry zespołowej dopuszczalne jest przebywanie wszystkich członków zespołu.
 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo ucznia podczas zajęć edukacyjnych.
 1. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w czasie lekcji) jest możliwe tylko za zgodą Dyrektora; opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.
 1. Ucznia może zwolnić z lekcji Dyrektor lub nauczyciel na pisemną lub w wyjątkowych przypadkach – po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły lub nauczycielem – telefoniczną prośbę rodzica.

§47

Zasady korzystania w szkole z telefonów komórkowych

 1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów (aparat powinien być wyłączony i schowany).
 1. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń rejestrujących jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Nagrywanie egzaminów promocyjnych jest możliwe za zgodą przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
 1. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy zgłosić nauczycielowi lub Dyrektorowi szkoły.
 1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu”; aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§48

 1. Szkoła używa następujących pieczęci szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami:

1)      Pieczęć podłużna z napisem „Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Mickiewicza 31, tel/fax. 0-17 242 02 22,37-300 Leżajsk”.

3)      Pieczęć okrągła metalowa o średnicy 2 cm z godłem pośrodku oraz napisem w otoku „Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku”.

4)      Pieczęć okrągła metalowa o średnicy 3,5 cm z godłem pośrodku i napisem w otoku „Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku”.

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§49

 1. Zmiany w Statucie szkoły uchwala Rada Pedagogiczna, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 1. Zmiany mogą być dokonywane na łączny wniosek dwóch w/w organów lub w przypadku zmiany aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania Statutu.

§50

Dyrektor szkoły upoważniony jest do publikowania w drodze zarządzenia, jednolitego tekstu Statutu po każdej jego nowelizacji.

§51

Załączniki wymienione w Statucie stanowią jego integralną część.

§52

Niniejszy Statut wchodzi w życie na mocy uchwały Rady Pedagogicznej z dniem 03.02.2017

Leave a Comment