Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

§ 1

Zasady ogólne

W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej “Samorządem”. Samorząd stanowi reprezentację wszystkich uczniów szkoły. Zasady działania i wybierania Samorządu określa regulamin. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 2

Cele i zadania:

1. Samorząd stoi na straży realizacji podstawowych praw ucznia.
2. Samorząd zajmuje się organizacją życia szkoły w zakresie:
– prowadzenia różnorodnych imprez na terenie szkolnym,
– udziału w uroczystościach szkolnych,
– zbierania i przekazywania aktualnych informacji z życia szkoły,
– organizacji zabaw i dyskotek dla poszczególnych grup wiekowych,
– rozpatrywania zgłoszonych przez uczniów propozycji, wniosków, zażaleń,
– dbania o wystrój gabloty i tablicy ogłoszeniowej samorządu,
– prowadzi działalność pozaszkolną, biorąc udział i organizując różnego rodzaju akcje,
– zgłasza Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, nauczycielom różne problemy i spostrzeżenia, z prośbą o ich wyjaśnienie i rozwiązanie,
– współpracuje z dyrekcją, gronem pedagogicznym, radą rodziców, organizacjami młodzieżowymi.

§ 3

Prawa Samorządu

1. Samorząd posiada prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów określonych Kartą Praw i Obowiązków Ucznia.
2.Samorząd Uczniowski posiada prawo do:
– współorganizacji życia szkoły,
– nauki, rozrywki i wypoczynku, rozwijania zainteresowań.
– jawnego przedstawiania opinii i wniosków w różnych formach (gazetka, gablota, audycja). Nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.
– poręczania za ucznia, gdy ma on być ukarany (zawieszenie kary na czas próby).
– wyrażenia pisemnej opinii o nauczycielu, na wniosek złożony przez Dyrektora szkoły.

§ 4

Obowiązki Samorządu

1. Aktywne i zaangażowane uczestnictwo w pracach organów samorządu.
2. Godne reprezentowanie swojej szkoły zarówno na jej terenie, jak i poza nią.

§ 5

Samorząd działa w szkole jako: Samorząd Uczniowski PSM I stopnia.

§ 6

1. Samorząd Uczniowski składa się z przedstawiciela każdej z klas 4-6 cyklu 6-letniego i 3-4 cyklu 4-letniego.
2. Uczniowie ww. klas wybierają spośród swojej klasy do 15 września jednego przedstawiciela, który jest członkiem Samorządu.
3. Do 20 września każdego roku szkolnego wybrani przedstawiciele klas wybierają w swoim gronie większością głosów przewodniczącego Samorządu, jego zastępcę. Pozostali przedstawiciele są członkami Samorządu Uczniowskiego.