Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W LEŻAJSKU

§ 1

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej:
– cyklu sześcioletniego, jest ukończenie 5 lat i nie przekroczenie 8 roku życia;
– cyklu czteroletniego, jest ukończenie 8 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.
Kandydat zobowiązany jest do złożenia w terminie określonym corocznie przez Radę Pedagogiczną następującej dokumentacji:
– kwestionariusz osobowy
– 1 zdjęcie
– opinia wychowawcy lub odpis ocen z półrocza
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki
– w przypadku dziecka, które w roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej,

§ 2

1. Kwalifikacja do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności, w okresie od 1 maja do zakończenia zajęć lekcyjnych. Datę ustala dyrektor szkoły, podając ją do publicznej wiadomości (plakaty informacyjne, strona internetowa szkoły).
2. W celu badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
3. W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów, a także liczbą specjalizacji, przewodniczący komisji może powołać spośród jej, członków zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.

§ 3

1. Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie muzycznym.
2. Sposób i zakres przeprowadzania badania przydatności kandydata, ustala komisja.

§ 4

Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół, zawierający listę kandydatów oraz uzyskaną przez nich punktację. Protokół przechowywany jest przez okres pełnego cyklu kształcenia.

§ 5

1. Decyzję o przyjęciu do szkoły muzycznej podejmuje dyrektor, na podstawie oceny z badania przydatności. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc można uwzględnić oceny z zajęć ogólnokształcących i inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie szkolnym oraz wyniki uzyskane w trybie zewnętrznego systemu oceniania.

§ 6

1. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, po zdaniu egzaminu praktycznego z gry na instrumencie i kształcenia słuchu, stosownie do wymagań klasy do której kandydat chce być przyjęty.
2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach uczeń może być przyjęty w trakcie roku szkolnego. Tryb postępowania określają odpowiednie przepisy.

§ 7

1. Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów obejmujące w szczególności:
– informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki, programie kształcenia,
– okresową działalność konsultacyjną m.in. w formie zajęć przygotowawczych dla kandydatów do szkoły.

Leave a Comment