Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W LEŻAJSKU

 

§ 1

Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą, jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

§ 2

1. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor szkoły.
3. W zebraniach Rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, oraz na jej wniosek, np. przedstawiciele rodziców, samorządu uczniowskiego, władz samorządowych, pracownicy administracji i obsługi.

§ 3

Do kompetencji stanowiących Rady należy:
1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły.
2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy uczniów.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
5. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Uchwalanie Statutu szkoły.
7. Określenie trybu i wyboru przedstawiciela(li) do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.

§ 4

Rada Pedagogiczna opiniuje:
1. Organizację pracy szkoły.
2. Projekt planu finansowego szkoły.
3. Wnioski dyrektora o przydzieleniu nauczycielom przez właściwy organ odznaczeń, nagród i wyróżnień.
4. Propozycje Dyrektora o przydzieleniu nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.
5. Przedstawionych przez Dyrektora kandydatów na stanowiska kierownicze
w szkole
6. Rada może występować do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z pełnionej funkcji kierowniczej w szkole.

§ 5

Kompetencje przewodniczącego Rady:
1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminiei porządku spotkania (wpis w książce zarządzeń).
2. Zapoznaje Radę z obowiązującymi przepisami oraz omawia tryb i formę ich realizacji.
3. Czuwa nad realizacją uchwał, wniosków i postulatów podjętych przez Radęw ramach jej kompetencji.
4. Przedstawia Radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
5. Czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
6. Przewodniczący może, w uzasadnionych przypadkach zwolnić członka Rady z obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu.

§ 6

Członkowie Rady zobowiązani są do:
1. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania.
2. Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz zarządzeń Dyrektora.
3. Aktywnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej komisji do których zostali powołani.
4. Realizowania wniosków, uchwał i decyzji Rady także wtedy, gdy zgłosili swoje zastrzeżenia.
5. Składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.
6. Przestrzegania tajemnicy spraw omawianych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli lub innych pracowników szkoły, w tym również nie używania urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
7. Ustawicznego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 7

Członkowie Rady mają prawo do:
1. Składania wniosków o zmianę porządku obrad, bez naruszania tematu wiodącego; wniosek ten powinien być przegłosowany.
2. Prezentowania swoich opinii i stanowisk w sprawach będących przedmiotem obrad.
3. Zgłaszania swoich wniosków dotyczących działalności placówki.
4. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
5. Rada obraduje na zebraniach plenarnych i w powołanych przez siebie zespołach zadaniowych i komisjach,
6. Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
7. Zebrania plenarne organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.
8. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. W sprawach personalnych dotyczących członków rady zarządza się głosowanie tajne, które przeprowadza powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna.

§ 8

1. Rada powołuje w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły zadaniowe i komisje.
2. Praca zespołów lub komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Radę lub komisję, na wniosek dyrektora.
4. Zespół zadaniowy informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

§ 9

1. Z zebrania Rady oraz z zebrania zespołu czy komisji, sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty zebrania, wpisuje się go do księgi protokołów Rady lub komisji.
2. Protokół z zebrania Rady podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
3. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu, do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

§ 10

1. Podstawowym dokumentem działalności Rady (zespołu, komisji), są książki protokołów.
2. Zesznurowaną, opieczętowaną księgę, zaopatruje się w klauzulę: „Księga zawiera …. ponumerowanych stron”.
3. Księgi protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom i osobom upoważnionym, zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę.

Leave a Comment