Rada Pedagogiczna

/Wyciąg ze Statutu Szkoły/

  1. Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
  2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
  3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor szkoły.
  4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promocji uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady.
  5. W zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej, za zgodą Rady lub na jej wniosek.
  6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie, co najmniej 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego i artystycznego oraz informacje o działalności szkoły.

Leave a Comment

Skip to content