Dyrektor szkoły

Od 1 września 2009 roku dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku jest mgr Stanisław Jaworski.

/Wyciąg ze Statutu Szkoły/

Dyrektor szkoły w szczególności:

  • Kieruje szkołą, jej bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  • Sprawuje nadzór pedagogiczny, artystyczny i administracyjny,
  • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  • Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
  • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  • Nagradza wyróżniających się w pracy nauczycieli i pracowników szkoły, a także podejmuje decyzje o konsekwencjach służbowych wobec winnych zaniedbań i uchybień w pracy,
  • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
  • Skreśla ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
  • Prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej,Odpowiada za politykę informacyjną szkoły.Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole.Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

Leave a Comment

Skip to content